กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3
11
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร.ศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์
และผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มาเยี่ยมอโรคยศาล วัดคำประมง
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1025658337468143&set=a.542986899068625.1073741825.100000719606596&type=1&theater
12
รายชื่อวิทยานิพนธ์ และ รายงานการศึกษาวิจัยและศึกษาดูงาน วัดคำประมง ๒

   6
สถาบัน :   โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง :   การศึกษาบทบาทและความต้องการของญาติผู้แลแบบประคับประคอง
โดย  :   ผศ.ดร.สุปรีดา มั่นคง
ระดับ/หลักสูตร  :   รายงานการวิจัย
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ

   7
สถาบัน :   อโรคยศาลร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง :   "ธรรมศิลป์การบาบัดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตสาหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดคาประมง"
โดย  :   คณะผู้วิจัย
ระดับ/หลักสูตร  :   รายงานการวิจัย
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ

   8
สถาบัน :   กระทรวงยุติธรรมร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง :   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงเรือนจากลางอุดรธานี ตามแนวทางของอโรคยศาล วัดคาประมง
โดย  :   คณะผู้วิจัย**
ปีที่ตีพิมพ์ :   2558

   9
สถาบัน :   อโรคยศาลร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง :   "ผลของรูปแบบการจัดการกับอาการแบบผสมผสานในผู้ที่เป็นมะเร็ง
(Effects of Symptom Management Focusing Complementary Care Model in Persons with Cancer)"
โดย  :   คณะผู้วิจัย
ระดับ/หลักสูตร  :   รายงานการวิจัย
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ

   10
สถาบัน :   อโรคยศาลร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง :   "การถอดบทเรียนความสาเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะระยะท้ายในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
โดยสถานบริการสุขภาพที่ดาเนินการโดยองค์กรทางศาสนา:
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง
 สกลนคร อโรคยศาล วัดคาประมง"
โดย  :   คณะผู้วิจัย
ระดับ/หลักสูตร  :   รายงานการวิจัย
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ

13
   1
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ชื่อเรื่อง :   การสื่อสารความตายกับผู้ป่วยระยะท้าย(Communication of death to the dying patient)
โดย  :   สรัสวดี คงปั้น
ระดับ/หลักสูตร  :   ระดับ ดุษฎีบัณฑิต
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ


   2
สถาบัน :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อเรื่อง :   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ตัดสินใจในการเลือกการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย
โดย  :   ณัฏฐ์ชนากานต์ จิระพรพงศ์
ระดับ/หลักสูตร  :   มหาบัณฑิต
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ

   3
สถาบัน :   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อเรื่อง :   กลยุทธ์การสื่อสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
โดย  :   นายกฤษฎา มอมุงคุณ
ระดับ/หลักสูตร  :   มหาบัณฑิต
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ

   4
สถาบัน :   โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง :   การศึกษาความต้องการทางจิตวิญญาณและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
โดย  :   ดร.ปิยวรรณ โภคพลากรณ์
ระดับ/หลักสูตร  :   รายงานการวิจัย
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดาเนินการ

   5
สถาบัน :   โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง :   การศึกษารายกรณีของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
โดย  :   ผศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
ระดับ/หลักสูตร  :   รายงานการวิจัย
สถานะงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  :   ระหว่างดำเนินการ


14
****เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร ****
ศิลปะกรีกแบคเตรีย-คันธารราฐ
พุทธศตวรรษที่ ๔ -๖
เป็นองค์แรกและองค์เดียวในโลก
ณ มหาวิหารวัดคำประมง สกลนคร
ขอเชิญมานมัสการสักการะเป็นบุญ
และเป็นพลังคุ้มครองอันยิ่งใหญ่
และเป็นมหามงคลของตนและ
ครอบครัวรวมถึงประเทศชาติพระพุทธศาสนา
สืบไปตราบนานเท่านาน
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1017290001638310&set=pcb.1017290211638289&type=1&theater
อโรคยศาล วัดคำประมง
๒สิงหาคม๒๕๕๘
15
วัดคำประมง บ้านคำประมง จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญร่วมงาน "ไหว้สาบูรพาจารย์ สืบสานแพทย์แผนไทย รวมใจถวายแม่หลวง"
และทำบุญครบรอบมรณภาพปีที่ 23 พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิหารวัดคำประมง

และขอเชิญร่วมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเครื่องแปรรูปสมุนไพร (Spray dry)
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งจำนวน. 4000. กอง. กองละ. 1000 บาทหรือตามกำลังศรัทธา

ทอดถวายวันที่. 12. สิงหาคม 2558. เวลา 07.00 - 12.00 น
หรือโอนเงินสมทบทุนที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสกลนคร
ชื่อบัญชี "โครงการจัดตั้งเครื่องแปรรูปสมุนไพร" เลขที่ 316-461498-8

กำหนดการภายในงานวันที่. 11 - 12 สิงหาคม 2558
มีบริการตรวจรักษาฟรีโดยแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์
หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนจีน แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์ทางเลือก ฟรีตลอดทั้งวัน.
และวันที่ 13 สค 2558 เวลา 05.00 น พิธีบวงสรวงครูบาอาจารย์แพทย์แผนไทย
พระพุทธไภสัชคุรุไวยฑูรยประภา พ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์
ครูบาอาจารย์แพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์ทางเลือกและการพยาบาล
16
ข้อคิดและธรรมมะ / ธรรมะก่อนนอน ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ สิงหาคม 04, 2015, 09:02:40 PM »
ธรรมะก่อนนอนคืนนี้

"จิตสงบตั้งมั่นดีแล้ว
ย่อมนำความสุขมาให้เสมอ"

หลวงตาอโรคยาปรมาลาภา
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
18
วารสารอโรคยสาร ฉบับที่๖
http://www.khampramong.org/pdf/EP6.pdf
19
วารสารอโรคยสาร ฉบับที่๕
http://www.khampramong.org/pdf/EP5.pdf
20
วารสารอโรคยสาร ฉบับที่๔
http://www.khampramong.org/pdf/EP4.pdf
หน้า: 1 [2] 3